Gubar (Lymantria dispar)

Gubar (Lymantria dispar) je jedan od najznačajnih šumskih štetnika koji kod masovne pojave može uzrokovati golobrst na velikim šumskim površinama.

Gubar glavonja ili hrastov gubar (lat. Lymantria dispar) vrsta je leptira iz porodice Lymantriidae. Jedan je od najvećih štetnika u listopadnim šumama i voćnjacima. Javlja se periodično u velikom broju (prenamnoženje ili gradacija gubara) kada izaziva golobrste na stotinama i tisućama hektara šumskih površina i milijunima stabala voćaka. Mužjak i ženka razlikuju se po izgledu.

Štete koje nastaju u šumarstvu njegovim djelovanjem su: sušenje stabala, smanjenje prirasta i poremećaj u gospodarenju šumama. Štete u poljoprivredi, posebno u voćarstvu su smanjenje uroda i sušenje stabala. Pored ovih direktnih (ekonomskih) šteta daleko veće su ekološke štete koje je ponekad teško i izračunati.
Gubar glavonja je polifagni štetnik, čije se gusjenice mogu hraniti lišćem preko 100 vrsta biljaka, ali u pojedinim područjima svog rasprostranjenja preferira određene biljne vrste. U kontinentalnom dijelu to su prije svega, hrastovi, zatim obični grab, bukva, brijest i drugo, a od voćaka jabuke i šljive. Gubar u nedostatku hrane, može obrstiti i četinjače (smreku, jelu i borove). Značaj ovog štetnika je i u tome što predstavlja jednog od prvih biotskih uzročnika u procesu sušenja hrastovih šuma, kao primarni štetnik.

Ženka je zdepasta i dlakava tijela, bjelkaste boje (duga 2,5 cm), a mužjak manji, sivosmeđe boje. Jaja, što ih ženka odlaže na koru drveta i pokrije dlačicama svojega tijela, nalikuju na gljivu gubu (odatle ime).

Podijeli članak

Facebook