• ŠTETNICI HR
    Portal izvještajno – prognoznih poslova u šumarstvu
  • ŠTETNICI HR
    Potpomognuto sredstvima Ministarstva poljoprivrede RH
  • Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Izvještajno prognozni poslovi (IPP) u šumarstvu Hrvatski šumarski institut, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

O nama

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje bavi se poslovima vezanih uz specijalnosti šumarska entomologija, šumarska fitopatologija, integrirana zaštita šuma i fitofarmacija. Fokus znanstvenih istraživanja i stručnih ekspertiza su uzročnici bolesti i štetnici drveća te uzroci propadanja šuma.

Saznaj više

Stručne djelatnosti

Znanstvena istraživanja

U okviru svojih zadataka u Zavodu se provode znanstvena fundamentalna i primijenjena istraživanja abiotičkih i biotičkih čimbenika uzročnika propadanja pojedinačnih stabala i šuma.

saznaj više

Zdravstveni pregledi rasadnika

Zdravstvena kontrola rasadnika koji uzgajaju šumsko bilje i izdavavanje svjedodžbi zdravstvenog stanja.

saznaj više

Izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu

Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje od 1980., nakon donesenog Zakona o zaštiti bilja sustavno i kontinuirano provodi poslove iz područja biljnog zdravstva za šume i šumska zemljišta. Svake godine objavljuju se izvješća o zdravstvenom stanju šuma, bolestima i štetnicima te mjerama suzbijana sa podacima gdje su, s čime i na kolikoj površini provedene mjere.

saznaj više

Posebni nadzor karatnenskih ogranizama

Prema Članku 64. Zakona o biljnom zdravstvu HŠI (preko Zavoda) kao pravna osoba s javnim ovlastima provodi poseban nadzor organizma iz popisa A1, A2 i Alert liste europske organizacije za zaštitu bilja- EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation).

saznaj više

Determinacija štetnih čimbenika

Vršimo uslugu laboratorijske analize i determinacije štetnika na dostavljenom uzorku napadnutih dijelova stabala, te na temelju analuze dajemo preporuke za suzbijanje.

saznaj više

Studije zdravstvenog stanja drveća, parkova i šuma

Zavod izrađuje elaborate zdravstvenog stanja pojedinačnog drveća, parkova i šuma kojima se utvrđuje aktualno stanje prisutnosti i utjecaja štetnog biotičkog čimbenika.

saznaj više

Štetnici Blog

12 tra 2019

Godišnje izvješće IPP-a za 2018. godinu

Globalno je 2018. godina bila četvrta uzastopna najtoplija godina u povijesti mjerenja temperature na Zemlji i sa brojnim kestremnim vremenskim događajima. Iako pojedinačno malene, kronične promjene u temperaturi i količini padalina kumulativno dovod [...]

Pročitaj članak