Jasenova pipa (Stereonychus fraxini)


Jasenova pipa smatra se primarnim štetnikom u našim šumama i može uzrokovati veća oštećenja prirodnih sastojina
DOMAĆINI

Obični jasen (Fraxinus excelsior), poljski jasen (Fraxinus angustifolia)

BIOLOGIJA
Imaga se roje u travnju. Odmah poslije pojave vrše dopunsku ishranu pupoljcima ili tek formiranim listovima. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na pupoljke ili uz lisne žile na naličju listova. Embrionalni razvoj traje oko 2 tjedna. Ispiljene larve se u početku hrane lisnim tkivom sa naličja listova, ostavljajući epidermis na licu lista. Odraslije larve izgrizaju rupičasto listove. Pri jačem napadu od lista ostaje samo glavna nervatura. Razvoj larvi traje oko mjesec dana, od polovice travnja do polovice svibnja. Po završetku razvoja, larve grade kokone u stelji, u pukotinama kore stabla ili na samim listovima. Stadij kukuljice traje oko dva tjedna, a mlada imaga se pojavljuju u lipnju. Ima jednu generaciju godišnje.

SIMPTOMI
Pojava ‟zakašnjelog pupanjaˮusljed izgrizenih lisnih pupova (rupice). Kasnije rupičaste grizotine na lišću od odraslih pipa i skeletirani dijelovi lista od njihovih ličinki.

ŠTETNOST
Jasenova pipa je štetnik jasena u prirodnim jasenovim sastojinama koji može uzrokovati značajna oštećenja. Jači napadi dovode do zakašnjelog, sekundarnog pupanja. Ličinke oštećuju lišće, a kornjaši oštećuju i lišće i pupove, kao mladi kornjaši nakon izlaska iz kokona i kao odrasli kornjaši prilikom kopulacije i odlaganja jaja.


Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci