Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje bavi se zaštitom šuma od negativnih abiotičkih i biotičkih čimbenika kroz pronalazak i identifikaciju, istraživanja biologije i populacijske dinamike štetnih organizama te preporuku zaštitnih mjera. Poslovi su vezani uz uže specijalnosti kao što su šumarska entomologija, šumarska fitopatologija, integrirana zaštita šuma i fitofarmacija. Veliki značaj daje se pokusima u entomološkom, fitopatološkom i klima laboratoriju.